BÀI TẬP SAN: CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Tháng Mười Một 18, 2017 8:20 sáng

                                                     BÀI TẬP SAN

                   CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

 

 

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

 

Nh­ chóng ta ®· biÕt, c«ng t¸c chuyªn m«n lµ ho¹t ®éng quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn cña nhµ tr­êng. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy ngay tõ ®Çu n¨m häc, tæ chuyªn m«n ®·  x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc theo n¨m häc, häc kú, th¸ng, tuÇn phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña tæ.

-Phân công nhiệm vụ cụ thể,giao chỉ tiêu cho từng thành viên phấn đấu trong năm và có những cam kết trước tổ,trước trường của từng thành viện.

– Triển khai, hiÖn nghiªm tóc c¸c v¨n b¶n, quy ®Þnh cña nhµ tr­êng vµ cña ngµnh .

– TËp trung, tÝch cùc tham gia n©ng cao chÊt l­îng sinh ho¹t của chuyªn m«n, n¾m v÷ng ch­¬ng tr×nh, chuÈn kiÕn thøc vµ kü n¨ng, néi dung gi¶m t¶i ®Ó thèng nhÊt vµ vËn dông vµo viÖc x©y dùng ph­¬ng ph¸p, néi dung gi¶ng d¹y tõng bµi cô thÓ.

– Th­êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n nh­ viÖc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n cña gi¸o viªn, viÖc thùc hiÖn chuyªn ®Ò đổi mới trong năm học.

– T¨ng c­êng kiÓm tra viÖc sö dông ®å dïng, thiÕt bÞ d¹y häc, tÝch cùc tù lµm ®å dïng d¹y häc cña gi¸o viªn. TÝch cùc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y häc, tæ chøc thao gi¶ng mét sè tiÕt cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó häc hái còng nh­ rót kinh nghiÖm nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc. TÝch cùc x©y dùng, thùc hiÖn c¸c chuyªn ®Ò vµ c¸c ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y, vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh.

 -Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các cuộc vận động cũng như tổ chức tốt các hội thi trong năm học như; thi giáo viên dạy giỏi cấp trường,cấp cụm,thi dạy học kiến thức liên môn,thi sáng tạo KHKT,vận dụng kiến thức liên môn vào việc giải quyết một vấn đề thực tiễn vv,

– §¸nh gi¸, xÕp lo¹i chuyªn m«n ®óng c¸c thµnh viªn trong tæ, ®Ò nghÞ nhµ tr­êng khen th­ëng kÞp thêi nh÷ng gi¸o viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c & tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng . TÊt c¶ c¸c tiÕt dù giê thao gi¶ng ®Òu ®­îc ghi phiÕu ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i giê d¹y theo tiªu chÝ .

– Tæ tr­ëng chuyªn m«n ph¶i tÝch cùc tù häc tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao n¨ng lùc, nghiÖp vô qu¶n lý.

– Tham m­u víi BGH nhµ tr­êng vÒ viÖc ®Çu t­ trang bÞ c¬ së vËt chÊt ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña ho¹t ®éng d¹y vµ häc.

– KhuyÕn khÝch c¸c ®/c c¸n bé gi¸o viªn trong tæ tù häc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, lý luËn chÝnh trÞ, tr×nh ®é tin häc,ngoại ngữ.

– §oµn kÕt néi bé, gióp ®ì lÉn nhau cïng tiÕn bé, gãp ý trªn tinh thÇn x©y dùng ®Ó ph¸t triÓn.

* Về tổ trưởng,tổ phó:

– Luôn bám sát nhịêm vụ năm học, kế hoạch chỉ đạo của Bộ, Sở, PGD, Nhà trường, tổ khối chuyên môn.

– Đề Xuất kịp thời với cấp trên (Ban giám hiệu) nhà trường, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

– Có đầy đủ bộ hồ sơ đảm bảo chất lượng theo quy định của BGH nhà trường.

– Kiểm tra hồ sơ định kỳ, phát hiện những chỗ chưa hợp lý, phù hợp để rút kinh nghiệm kịp thời.

– Động viên các thành viên trong tổ tham gia nhiệt tình hội giảng các cấp.

– Sinh hoạt tổ, nhóm định kỳ. Tổ trưởng, Tổ phó kí duyệt GA, đề kiểm tra 1 tiết trở lên nghiêm túc vào thứ 2 hàng tuần.

– Thực hiện tốt các chuyên đề tổ, trường, trao đổi học hỏi kinh nghiệm nâng cao chất lượng chuyên môn.

– Bố trí dạy thay kịp thời cho các đồng chí nghỉ ốm, có việc riêng (được sự nhất trí của BGH).

* Về các thành viên:

+ Soạn bài, chuẩn bị bài dạy

– Soạn bài đầy đủ theo phân phối ch­ương trình. Ghi rõ ngày soạn, ngày dạy theo quy định ở góc trên bên trái: . Cuối bài soạn cần ghi rõ kiến thức trọng tâm (viết bằng tay), có phê duyệt của Tổ vào thứ 2 hàng tuần.

-Với giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi, bổ trợ: Soạn theo các nội dung đã được xây dựng trong kế hoạch từ đầu năm, bao gồm: kế hoạch, chương trình, giáo án, sổ điểm danh, sổ điểm cá nhân.

– Đảm bảo bài soạn bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, chương trình giảm tải của Bộ, quy định của ngành GD ĐT Quảng Bình, chính xác, khoa học.       

-. Các tiết kiểm tra phải có đầy đủ ma trận, 02 đề, đáp án, biểu điểm, tổng hợp kết qủa kiểm tra, nhận xét trình độ làm bài của học sinh (báo cáo hàng tháng).

+Lên lớp.

– Ra vào lớp đúng giờ, ăn mang đúng quy định của nhà trường, phải sơ vin khi đến trường.

– Kiểm tra thường xuyên, thời gian kiểm tra không quá 15 phút.

– Cuối mỗi tiết học dành thời gian hợp lý để củng cố bài và hư­ớng dẫn học sinh học bài ở nhà, có bài tập phù hợp đối tượng học sinh.

-Tư­ thế, trang phục chỉnh tề, xư­ng hô mô phạm, không đút tay vào túi quần khi dạy học và khi đang hoạt động GD, không sử dụng điện thoại di động; không hút thuốc, không có ảnh hưởng của rượu, bia trong hoạt động GD.

– Chịu trách nhiệm quản lý học sinh. trong giờ dạy không đ­ược cho học sinh ra ngoài (trừ trường hợp đặc biệt).

– Nhận xét cho điểm tiết học theo đúng quy định, phê rõ các ­ưu điểm, khuyết điểm và điểm số vào sổ đầu bài. Những lỗi vi phạm nặng báo GVCN xử lý theo quy định và trực tiếp phản ánh với BGH. 

– Hoàn thành ch­ương trình đúng thời gian quy định.

+Kiểm tra chấm bài cho điểm:

– Đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, có sự phân loại học sinh, phù hợp với trình độ học sinh và thời gian kiểm tra.

– Số lần kiểm tra thực hiện theo Thông tư 58/2011/TTBD ĐT của Bộ GD&ĐT, ngày 12/12/2011 ban hành quy chế đánh giá xếp loại HS THCS, THPT.

– Hình thức kiểm tra: Đề kiểm tra thời lượng từ 1 tiết trở lên phải ra tự luận có ma trận đề.

– Các bài kiểm tra học kì phải có từ 2 mã đề, đảm bảo học sinh ngồi gần nhau cần khác nhau về thứ tự câu và đáp án. Tuyệt đối không để học sinh quay cóp, gian lận trong khi làm bài kiểm tra.

– Bài kiểm tra phải chấm cẩn thận, sửa chữa sai sót cho học sinh, có nhận xét và rút kinh nghiệm cho học sinh. Bài kiểm tra thường xuyên trả muộn nhất sau 5 ngày (trừ môn 1 tiết/tuần) bài kiểm tra định kì trả sau 7 ngày. Sau đó GV thu lại bài kiểm tra để lưu vào bộ hồ sơ cá nhân.

– Giáo viên bộ môn trực tiếp cập nhật điểm kiểm tra môn của mình vào sổ điểm lớp đúng thời gian quy định (sau khi kiểm tra được 1 tuần).

– Học sinh nào không dự được kiểm tra thì giáo viên bố trí cho học sinh kiểm tra bù. Nghiêm cấm việc cấy điểm cho học sinh. Kiểm tra vở ghi, vở bài tập để đánh giá đ­ược tinh thần thái độ học tập của học sinh. (kiểm tra không lấy điểm)

– Các tổ chuyên môn phải có kế hoạch xây dựng ngân hàng đề kiểm tra.

-Giáo viên Bồi dưỡng học sinh giỏi, bổ trợ: Hàng tháng phải có bài kiểm tra đánh giá học sinh.

+ Dự giờ, thao giảng:

Dự đủ số giờ theo quy định (Mỗi GV dự tối thiểu 1 tiết/tuần học). Không chép từ giáo án vào sổ dự giờ.

– Sau khi dự giờ phải trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy.

+ Công tác chủ nhiệm lớp:

– Luôn quan tâm sát sao đến lớp. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với giáo viên bộ môn  với tổ chức Đội Thiếu niên trong việc giáo dục học sinh.

– Thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt lớp với nội dung phong phú, đa dạng, có tác dụng trong việc giáo dục học sinh.

-Triển khai kịp thời các hoạt động của Đội cũng như các công việc của nhà trường tới lớp chủ nhiệm.

– Đối xử công bằng với học sinh. Thực hiện đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh hàng tháng.

– Hằng tuần, báo cáo với Ban giám hiệu về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm. Lập danh sách những học sinh vi phạm nội quy của trường, lớp và những học sinh được tuyên dương gửi về TPT để tuyên dương, phê bình và thông báo với PHHS.

– Tham gia quản lý học sinh trong các buổi sinh hoạt tập thể, các buổi lễ, các buổi lao động do nhà trường tổ chức.

-Khi lớp làm nhiệm vụ trực ban, giáo viên chủ nhiệm phải đến trường trước 15 phút (đến thời điểm vào học) để nhắc nhở, đôn đốc, quản lý hoạt động của lớp chủ nhiệm.

-Hoàn thành các khoản đóng góp của lớp đúng thời gian quy định của nhà trường theo từng đợt.

+ Sáng kiến:

– Mỗi Giáo viên đều phải luôn luôn đúc rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao hiệu quả giảng dạy và công tác.

– Trong một năm học mỗi giáo viên có một sáng kiến kinh nghiệm, đề tài SKKN đ­ược đăng ký với tổ trong tháng 9.

– Mỗi giáo viên thực hiện 02 chuyên đề/năm (tự đăng kí), tổ bố trí thời gian thực hiện.

– Mỗi giáo viên có 01 sản phẩm E-learning/kì.

 

Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn cña t«i vÒ c«ng t¸c hoạt động của tổ chuyªn m«n  trong nhµ tr­êng nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc, ®ãng gãp vµo ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña nhà trường trong năm học mới.

 

 

                                                                            Người viết

 

                                                                         Hoàng Minh Tiến