Kỷ niệm 147 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2017)

Tháng Tư 10, 2017 3:20 chiều
Di sản tư tưởng lý luận của V.I Lênin và cách mạng Việt Nam
V.I Lênin là một nhà tư tưởng, nhà hoạt động thực tiễn, lãnh đạo kiệt xuất đã kế tục vẻ vang sự nghiệp của MácĂng ghen, vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác, để lại cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức một di sản tư tưởng lý luận vô giá, như: Học thuyết về chủ nghĩa đế quốc và cách mạng vô sản; vấn đề xây dựng một hình thái kinh tế – xã hội mới – xã hội chủ nghĩa chưa từng có trong lịch sử loài người; tư tưởng về xây dựng Đảng kiểu mới và xây dựng một nhà nước mới với bản chất là cơ quan quyền lực của nhân dân lao động; những giá trị cơ bản về hệ thống phương pháp luận khoa học mác xít…V.I Lênin đã hiến dâng trọn đời mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng người lao động khỏi ách áp bức giai cấp và dân tộc. Do tính chất nhân đạo và cao cả của sự nghiệp đó, Lênin đã trở thành biểu tượng và hiện thân của cuộc đấu tranh nhằm xóa bỏ chế độ bất công, áp bức, đói nghèo, xây dựng một thế giới mới vì hạnh phúc và phẩm giá con người. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Trước con mắt các dân tộc phương Đông, Lênin không chỉ là một lãnh tụ, một người chỉ huy, đó cũng là một người thầy có sức hấp dẫn: tính coi thường sự xa hoa, lòng ham mê công việc, đời sống trong sạch, sự giản dị và tâm hồn cao thượng của Người làm cho quả tim chúng tôi hướng về Người không có gì ngăn cản nổi”.Mặc dù chủ nghĩa xã hội vừa qua ở một số nước mắc nhiều thiếu sót, sai lầm, song không ai có thể bác bỏ sự thật hiện hữu về thành tựu của chủ nghĩa xã hội và sự đóng góp to lớn của nó vào tiến trình phát triển văn minh của nhân loại so với các chế độ trước.

Hiện thực trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng khởi sắc, là một biểu tượng minh chứng hùng hồn về sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là sự khẳng định Đảng ta vận dụng sáng tạo tư tưởng Lênin đề ra đường lối cách mạng đúng đắn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhất là sự nghiệp đổi mới – công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tư tưởng của Lênin về chính sách kinh tế mới (NEP) lại tỏa sáng trên quê hương Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam ta mãi mãi ghi nhớ công lao vĩ đại của V.I Lênin và của nhân dân các dân tộc Liên Xô trước đây đối với sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức, trong đó có sự nghiệp cách mạng của chúng ta.

Nhớ lại buổi đầu đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy Luận cương về vấn đề thuộc địa và dân tộc của Lênin, con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội (lúc đó thế giới còn tràn ngập bóng đen thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc). Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Bản Luận cương làm cho tôi cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi xúc động đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta””.

75 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã luôn luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin là kim chỉ nam soi đường cho nhân dân ta đi tới thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, nắm vững tư tưởng, phương pháp của Lênin, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo học thuyết đó vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam: giành thắng lợi Cách mạng tháng Tám thành công, đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân, đế quốc – Pháp và Mỹ, đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chi Minh đã nói: “Cuộc chiến tranh này, diễn biến của nó, những thủ đoạn mà bọn Mỹ đã dùng, xác nhận một lần – nếu điều đó là cần thiết – sự đúng đắn của các Luận cương của Lênin về chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn thối nát của chủ nghĩa tư bản, về bản chất hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc. Về phần chúng tôi, chính là do cố gắng vận dụng những lời dạy của Lênin, nhưng vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam ngày nay, mà chúng tôi đã chiến đấu, và giành được thắng lợi to lớn… trước hết là nhờ cái vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác-Lênin”.

Trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác, những di sản tư tưởng lý luận quý báu của Lênin nhất là chính sách kinh tế mới (NEP), Đảng ta chủ trương đổi mới và lãnh đạo công cuộc đổi mới ở nước ta, khắc phục những khiếm khuyết ở những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, đề ra chủ trương chuyển đổi cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, phát triển the định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặc dù điều kiện lịch sử đương đại của Lênin có khác nhiều so với sự phát triển hiện nay, song tư tưởng cơ bản của chính sách kinh tế mới (NEP) và nhiều luận điểm, gợi ý của Lênin về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn được Đảng ta coi là những tiền đề tư tưởng lý luận, những phát kiến quý báu cho công cuộc đổi mới về kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Đảng ta vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin về “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện cơ chế gắn lợi ích của người lao động với thành quả và chất lượng lao động, coi trọng bồi dưỡng và khai thác mọi trí tuệ, tài năng, tiềm năng to lớn trong nhân dân để từng bước giải quyết có kết quả những vấn đề đời sống của nhân dân, tạo điều kiện để mọi người lao động có việc làm, từng bước tích cực xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích mọi người làm giàu chính đáng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; về công tác bồi dưỡng đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ, cũng như đổi mới hoạt động của bộ máy Nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân cũng được Đảng ta đặt ra và từng bước cải tiến, cải cách… Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu được coi trọng…

Với những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đang chuyển dần sang một thời kỳ phát triển mới, đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đúng như lời nhận xét của các nhà nghiên cứu kinh tế nước ngoài làm việc tại Việt Nam – Tiến sĩ Jordanryan (UNDP): “Trong 20 năm qua, Việt Nam đã chứng kiến nhiều thay đổi lớn lao. Toàn thế giới biết đến Việt Nam là một trong những ví dụ thành công nhất về chuyển đổi kinh tế trong lịch sử đương đại. Nếu tôi nói rằng đổi mới làm thay đổi gần như tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế thì cũng không phải quá lời”. Thời cơ mới rất lớn, nhưng nguy cơ cũng không nhỏ. Nguy cơ tụt hậu trong sự nghiệp phát triển so với các nước trong khu vực vẫn là vấn đề thời sự. Đó là một thách thức lớn. Song chúng ta tin tưởng là Đảng ta, nhân dân ta biết trân trọng những di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I Lênin, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam, nhất định sẽ đưa công cuộc đổi mới đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.