KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC SINH NƠI CƯ TRÚ NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    CHI ĐOÀN TRƯỜNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                            Phù Hóa, ngày 20 tháng 9 năm 2017   KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC SINH NƠI CƯ TRÚ NĂM HỌC 2017…