Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn vật lý thcs

KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS PHÙ HÓA Số: 03/2016/KHT-HT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phù Hóa, ngày 03 tháng 10 năm 2016   KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM  2016 ĐÁNH GIÁ HOẠT…